دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS

دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS

دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS

 

در این فیلم آموزشی نحوه ی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

وقتی بخواهیم رابطه بین دو متغیر کیفی را بررسی کنیم از جدول متقاطع Crosstabulation استفاده می کنیم.
جدول متقاطع جدولی است که برای نمایش تعداد ترکیب های مختلف مقادیر دو یا چند متغیر مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال می توان تعداد مردان و زنان طرفدار جناح های مختلف سیاسی را به دست آورد.
در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

چگونه می توان رابطه بین دو متغیر رسته ای را بررسی نمود؟
جدول متقاطع چیست؟
چه مواردی را در جدول متقاطع می توان محاسبه نمود و چگونه؟
متغیر وابسته و مستقل چیست؟
آیا نمودارهای گرافیکی برای نمایش جدول متقاطع وجود دارد؟
کدام درصد را محاسبه کنیم سطر یا ستون؟
آزمون استقلال در نرم افزار spss چگونه انجام می شود
نحوه رسم نمودارهای ستونی پشته شده
نحوه ی وزن دهی مشاهدات
چه زمانی می توان جوامع مختلف را مقایسه کرد 

 


خرید آنلاین